În contextul migrației internaționale, România fiind unul dintre cei mai mari exportatori de lucrători în Europa, și luând în calcul fenomenul de îmbătrânire a populației din țara noastră, foarte mulți antreprenori se confruntă cu un deficit considerabil de forță de muncă. Consecințele acestui fapt afectează firmele românești, care se văd puse în situația de a își reduce capacitatea și de a nu mai putea răspunde corespunzător cererii de pe piață.

Ce soluții au angajatorii la criza de resurse umane?

Una dintre cele mai practice soluții pe care le au antreprenorii în încercarea de a combate criza lucrătorilor este aducerea de forță de muncă din state non-UE, preponderent din țările asiatice în care există un exces de resurse umane, așa cum sunt India, Pakistan, Nepal, Bangladesh și altele.

Însă, migrația în România în scop de muncă implică un proces destul de elaborat, cu care este recomandat să se familiarizeze atât angajatorii, cât și potențialii lucrători. Prin acest articol ne propunem să oferim toate informațiile necesare în acest sens, într-o manieră ușor de parcurs și de înțeles.

Ce categorii de lucrători străini pot fi angajați în România?

Conform OUG nr. 25 din 26 august 2014, persoanele străine care se pot angaja în România sunt împărțite în mai multe categorii:

 • lucrător permanent;
 • lucrător stagiar;
 • lucrător au-pair;
 • lucrător sezonier;
 • lucrător transfrontalier;
 • lucrător înalt calificat;
 • lucrător detașat;
 • personal cu calificare specială.

Vom discuta în continuare despre lucrătorii permanenți și cei sezonieri.

Lucrătorul permanent este o persoană străină care lucrează în baza unui contract individual de muncă (cu normă întreagă, pe perioada determinată sau nedeterminată) încheiat cu angajatorul. Dacă perioada este determinată, aceasta se va prelungi conform condițiilor prevăzute în Codul Muncii, fără să fie nevoie de un nou aviz de angajare. Trebuie, însă, să fie menținute condițiile inițiale de angajare.

Pe de altă parte, lucrătorii sezonieri se încadrează în muncă în sectoare în care activitatea firmelor angajatoare se desfășoară în funcție de succesiunea anotimpurilor, în baza unui contract de muncă pe durată determinată. Durata nu poate depăși 6 luni într-un interval de 12 luni, iar contractul nu se poate prelungi, conform art. 11 al OUG 25/ 2014.

Pașii necesari pentru angajarea străinilor în România și taxe aplicabile

Conform datelor disponibile pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), pentru angajarea lucrătorilor străini în România și menținerea acestora în legalitate sunt necesari următorii pași:

 1. Obținerea avizului de muncă
 2. Obținerea vizei de lungă ședere în scop de angajare
 3. Obținerea permisului unic

Obținerea avizului de muncă – documente și taxe

Este necesar ca angajatorul care dorește să aducă forță de muncă din străinătate să obțină un aviz de angajare de la autoritățile competente în acest sens. Este vorba despre IGI din județul în care firma care urmează să angajeze are sediul social. Avizul de angajare trebuie obținut pentru fiecare viitor salariat în parte, iar despre condițiile generale de obținere pot fi citite informații detaliate aici.

Avizul de muncă pentru un lucrător permanent se eliberează în baza unui dosar întocmit de către angajator (de cele mai multe ori prin agenția de recrutare care lucrează inclusiv cu avocați specializați), care conține următoarele documente:

 • cerere în care se stipulează motivul solicitării;
 • dovada care atestă că angajatorul este împuternicit legal;
 • certificatul de înmatriculare a firmei – copie și original, emis de registrul comerțului;
 • certificat constatator din care să reiasă că firma nu a deschis procedura falimentului – emis de registrul comerțului;
 • certificat care să ateste achitarea obligațiilor către stat pe ultimul trimestru, emis de ANAF;
 • adeverință privind forța de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant – eliberată de AJOFM cu maxim 60 de zile înainte de depunerea cererii de eliberare a avizului de muncă;
 • fișa postului;
 • organigrama – care prezintă funcțiile vacante și ocupate;
 • dovada publicării unui anunț pentru ocuparea locului de muncă liber – într-un cotidian de largă circulație din România;
 • oferta de angajare;
 • proces-verbal încheiat după selecția efectuată de către angajator – copie a acestuia, din care să rezulte că lucrătorul străin pentru care se solicită avizul este pregătit din punct de vedere profesional pentru a ocupa postul vacant;
 • declarație pe propria răspundere a persoanei străine – din care să reiasă ca este aptă de muncă din punct de vedere medical, are cunoștințe minime de comunicare în limba română sau poate comunica într-o limbă de circulație internațională;
 • CV-ul persoanei străine;
 • 2 fotografii tip ¾ ale persoanei străine;
 • cazierul judiciar al persoanei străine;
 • cazierul judiciar al angajatorului român;
 • copie a pașaportului valabil al persoanei străine;
 • document de autorizare prevăzut de lege – doar atunci când este cazul.

Conform datelor disponibile pe site-ul IGI, pentru lucrătorii sezonieri, dosarul trebuie să mai conțină, pe lângă documentele menționate anterior, următoarele documente:

 • o declarație autentificată a angajatorului, privind asigurarea condițiilor de cazare;
 • documentul care atestă dreptul de proprietate sau folosință asupra locației în care este asigurată cazarea lucrătorului străin – doar dacă persoanei i se asigură gratuit cazarea;
 • contractul de închiriere – doar dacă persoanei i se asigură contra cost cazarea.

În cazul solicitării unui aviz pentru un lucrător sezonier, angajatorul nu este obligat la îndeplinirea condiției conform căreia locurile de muncă vacante se pot ocupa de străini doar dacă nu pot fi ocupate de cetățeni români, rezidenți permanenți în România sau cetățeni ai statelor UE ori SEE.

În OUG 25/2014 privind încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României, este menționat faptul că, în vederea încadrării în muncă a străinilor ca lucrători permanenți (art. 8, alin. 4)  sau sezonieri (art. 12, alin. 3), la CV-ul persoanei străine se va atașa, dacă este cazul, unul dintre următoarele documente:

 • un atestat de recunoaștere a studiilor necesare ocupării locului de muncă (eliberat de Ministerul Educației) sau o diplomă de studii (eliberată de instituții de învățământ acreditate în România);
 • documente care atestă pregătirea profesională dobândită în afara sistemului de învățământ sau care dovedesc experiența profesională – copii traduse și legalizate;
 • atestat de obținere (în România sau alt stat UE) a calificării profesionale necesară pentru ocuparea locului de muncă în cauză – copii traduse și legalizate.

Având în vedere că documentația necesară obținerii avizului de angajare se poate depune de către orice persoană care are calitatea de reprezentant al angajatorului, antreprenorii preferă să delege această responsabilitate unor persoane specializate în acest domeniu, care au experiență în întocmirea unor astfel de dosare.

Ce taxe se plătesc pentru eliberarea avizului de angajare?

În momentul eliberării avizului, angajatorul achită o taxă în valoare de 100 de euro pentru lucrătorii permanenți sau de 25 de euro pentru cei sezonieri. Taxele sunt plătibile în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății.

Obținerea vizei de lungă ședere în scop de angajare – documente și taxe

Avizul de muncă, odată ce este obținut de către angajator, îi va fi trimis persoanei străine pentru care s-a solicitat. Ulterior, aceasta va solicita viza de lungă ședere în scop de angajare la Ambasada sau Consulatul României. Această viză acordă dreptul de ședere temporară în România și atestă dreptul de muncă al străinului pe teritoriul țării.

Pentru eliberarea vizei, lucrătorul străin va depune următoarele documente la misiunea diplomatică a României sau la oficiul consular din țara sa de reședință sau de domiciliu, în termen de 60 de zile de la data obținerii avizului de angajare:

 • cerere de eliberare a vizei;
 • avizul de angajare pe care l-a primit de la angajator – copie;
 • dovada conform căreia deține mijloace financiare pentru a se întreține pe întreaga durată pentru care solicită viza – este nevoie de un nivel salarial minim brut garantat în plată;
 • cazierul judiciar;
 • asigurare medicală – valabilă pe întreaga durată a valabilității vizei.

Ce taxe se plătesc pentru eliberarea vizei de lungă ședere pentru angajare în muncă?

Taxa de obținere a vizei este de 120 de euro și se achită de către persoana străină în țara în care aceasta solicita eliberarea documentului.

SHARE THIS: